Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste (23.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Koralli Communications Oy
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Y-tunnus 2835324-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Riikka Krenn
info (at) koralli.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteesen, rekisteröidyn
nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon
rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä,
uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen
parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan
kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot
asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta,
rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän
lähettämä aineisto (esimerkiksi valokuva), asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän
antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai
-kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän
tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri
palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy
rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (cookies).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja
sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google
Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin
siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa
sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:


Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen
muotoon.

Sähköinen aineisto:

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla
palvelimella ja palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä
käytetään SSL -salattua yhteyttä.

Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen
palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai
käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja
rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai
poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja
rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle
palveluntarjoajalle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna
kirjallisesti tai sähköisesti.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen
lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen
päättymisen jälkeen.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai
laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä
verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Gluteenittomat reseptit -sivuston käyttöehdot

1 Yleistä

Tämä sopimus sisältää Koralli Communications Oy:n ylläpitämän Gluteenittomat reseptit -sivuston ja sen eri julkaisukanavien käyttöä koskevat ehdot (jatkossa Palvelu).

2 Sopijapuolet

Tässä sopimuksessa kuvattuja käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua.

3 Määritelmät

”Aineisto” tarkoittaa Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten artikkelisisältöä, ilmoituksia, mainoksia ja muuta kaupallista sisältöä, kuvia, piirroksia, grafiikkaa, ääntä tai muita julkaisumuotoja. Aineisto voi olla joko Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen tahon Palvelun eri kanaviin tuottamaa. ”Asiakas” tarkoittaa juridista tai luonnollista henkilöä, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua. ”Järjestelmä” tarkoittaa laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla Palveluntarjoaja ylläpitää Palveluita. ”Kumppani” tarkoittaa Palveluntarjoajan yhteistyökumppania, joka markkinoi palveluitaan Palvelun kautta. ”Palveluntarjoaja” tarkoittaa Koralli Communications Oy:tä.

4 Sopimuksen voimaantulo

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja Palvelua käyttämällä.

5 Sopijapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

5.1 Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.1.1 Asiakkaan oikeudet

5.1.1.1 Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

5.1.1.2 Asiakkaan reklamointioikeus

Asiakkaalla on oikeus vedota Palvelun virheeseen ilmoittamalla virheestä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen tai kun Asiakkaan olisi pitänyt virhe havaita. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info (at) gluteenittomatreseptit.fi. Asiakas vastaa kaikissa tilanteissa itse omaa ruokavaliotaan koskevista päätöksistä. Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston sisältöjen käytön suorista tai välillisistä seurauksista.

5.1.2 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

5.1.2.1 Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille, eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

5.1.2.2 Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

5.1.2.3 Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan sille taholle, jonka oikeuksia Asiakas on loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Asiakas on itse vastuussa omaa terveyttään koskevista valinnoista sekä Palvelun kautta käyttämiensä reseptien henkilökohtaisesta sopivuudesta.

5.1.2.4 Tietoturvallisuus

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

5.2 Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.2.1 Palveluntarjoajan oikeudet

5.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

5.2.1.2 Maksullisiin palveluihin liittyvä tiedonsaantioikeus

Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia elinkeinonharjoittaja-asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakkaana olevalta juridiselta henkilöltä voidaan vaatia Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkailta, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

5.2.1.3 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa tarvittaessa Palvelun sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.

5.2.1.5 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan, ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

5.2.2 Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

5.2.2.1 Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun taikka Palvelun kautta saavutettavien palveluiden virheettömyyttä tai toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei miltään osin, välillisesti tai välittömästi, vastaa reseptien sopivuudesta Asiakkaan ruokavalioon.

5.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, on Palveluntarjoajan vastuu seuraava: Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

5.2.2.3 Vastuu resepteistä ja muista Palvelussa esitetyistä tiedoista

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen, ml. Kumppanien, verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

5.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään internetverkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

5.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5.2.2.6 Tietoturvallisuus

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

6 Mainokset ja ilmoitukset

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Palveluntarjoajan viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset, ilmoitukset ja muut kaupalliset yhteistyöt pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta tai ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Asiakkaasta, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Palveluntarjoaja ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Palveluntarjoajan vastuu mainoksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

8 Tietosuoja

8.1 Tietojen käsittely

8.1.1 Tietojen rekisteröinti

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Asiakas saa tietosuojaselosteesta.

8.1.2 Tietojen käyttö

Tietoja käytetään ja käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin palvelukohtaisten rekisteriselosteiden mukaisesti. Asiakkaan tietoja voidaan käyttää Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mikäli Asiakas on tähän erikseen luvan antanut.

8.1.3 Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista.

8.2 Asiakkaan oikeudet

8.2.1 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

9 Oikeudet Aineistoon

9.1 Palveluntarjoajan tuottama Aineisto ja muu Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Palveluntarjoajan tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle.

9.2 Asiakkaan lähettämä Aineisto

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan toimittamaa Aineistoa (mm. mainosaineisto) pidempään kuin 15 päivää toimituspäivästä lukien, jonka jälkeen Palveluntarjoajalla on oikeus tuhota Asiakkaan toimittama Aineisto.

9.3 Aineiston käyttö Palveluntarjoajan palveluissa

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista ja saattaa yleisön saataviin Palveluun tallennettu Aineisto tai osa siitä myös muissa omissa tai yhteistyökumppanien kanavissa. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai tarvittaessa muokata Aineistoa harkintansa mukaan.

10 Ylivoimainen este

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä internet-sivuillaan.

11 Sopimuksen purku

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan.

12 Sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle yhtiölle yrityskaupan tai muun muutoksen yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

13 Sopimuksen muutokset

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Irtisanomisajan kuluttua Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään. Muutoin Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset käyttämällä Palvelua.

14 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen myös ilmoituksella Palveluun liittyvillä www-sivuillaan. Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

15 Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

Tietojen oikeellisuus

Kaikki palvelussamme oleva sisältö ja tieto pyritään pitämään mahdollisimman laadukkaana. Emme kuitenkaan vastaa sivuilla esiintyvistä virheellisistä tiedoista tai kolmansien osapuolinen tiedoista tai niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden seurauksista. Jos löydät Gluteenittomat reseptit -sivuston sisällöstä asiavirheitä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info (at) gluteenittomatreseptit.fi ja korjaamme tiedot mahdollisimman nopeasti.

Koralli Communications ei vastaa virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon aiheuttamista ongelmista tai vahingoista.